Mega Varlık Yönetim

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz Mega Varlık Yönetim A.Ş. (“ MEGA VARLIK” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, www.megavarlik.com.tr aracılığıyla erişilen, MEGA VARLIK yönetimindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

MEGA VARLIK olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

Ø İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,

Ø İnternet Sitesi içerisinde kullanılan ve İnternet Sitesi’nin düzenli çalışmasını sağlayan zorunlu çerezler,

Ø İnternet Sitesi’nde ‘Borç Sorgulama’ sekmesi içerisinde yer alan ‘Borç Sorgulama Formu’nu doldurmanız,

Ø İnternet Sitesi içerisindeki info adresine ilettiğiniz e-posta içerikleriniz,

Ø MEGA VARLIK ile kurumsal e-posta adresleri üzerinden gerçekleştirilen e-posta yazışmaları,

Ø İnternet Sitesi’nde yer alan basvuru-ozgecmis@megavarlik.com.tr adresi ile tarafımıza ulaştırdığınız özgeçmişleriniz

aracılığıyla toplamaktayız.

2. VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ: VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numaranızın son 4 rakamı
İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon
Müşteri İşlem Verisi Talep ve şikayet bilgisi, hukuki onay bilgileri
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi ; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi
Finans Verisi Borçlu olduğunuz banka bilgisi
Diğer Bilgiler Konu başlığı, mesaj içeriği bilgisi, özgeçmiş bilgisi, e-posta içeriği bilgisi (e-posta yoluyla MEGA VARLIK’a ait kurumsal e-posta adreslerine ilettiğiniz e-posta içerikleri ile e-posta imzanızda yer alan bilgiler)

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

· İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

  • İnternet Sitesi içerisinde ad, soyad ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında adınız ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz,

· Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,

· Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,

· Sunduğumuz hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla MEGA VARLIK uzantılı kurumsal e-post üzerinden teklif ve kabule yönelik yazışmalar gerçekleştirilmesi,

· Sunduğumuz hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerine ilişkin MEGA VARLIK uzantılı kurumsal e-post üzerinden sözleşme ile mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,

  • MEGA VARLIK ’ın tarafı olduğu hukuki ilişkilerin ispatına yönelik saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

· KVKK uyarınca aydınlatma gibi hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirildiğinin ispat edilebilmesi,

  • E-posta yoluyla MEGA VARLIK uzantılı e-posta adreslerine iletilen talep ve mesajlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılabilmesi,
  • basvuru-ozgecmis@megavarlik.com.tr adresi üzerinden tarafımıza ilettiğiniz özgeçmiş gönderileriniz ile seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

· Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitli iletişim yolları ile iletilebilmesi,

· “Borç Sorgulama Formu”nu doldurmanız halinde, iş faaliyetlerinin kusursuz yürütülmesi amacıyla, gerekli borç araştırmasının yapılabilmesi ve en doğru bilginin karşı tarafa iletilebilmesi için kimlik ve borç doğrulamasını yapılabilmesi böylelikle verinin doğru şekilde yetkilisine iletilmesinin sağlanması,

· “Borç Sorgulama Formu”nu doldurmanız halinde, bilginin doğruluğunun teyit edilmesi adına, kimlik bilgilerinize ve/veya borcunuza dair sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi,

· “Borç Sorgulama Formu”nu doldurmanız halinde, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve sorgunuzun eksiksiz yapılabilmesi adına, borcunuza dair iletmek istediğiniz bilgilerin incelenmesi ve sizlere en doğru bilginin konu içeriğinize uygun olarak iletilebilmesi,

· Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça

  • İnternet sitesi ’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,

· Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, teknik güvenliğinin sağlanabilmesi adına gerekli denetimlerin yapılabilmesi

amaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; MEGA VARLIK’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MEGA VARLIK’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak MEGA VARLIK tarafından toplanmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: İnternet Sitesi içerisinde yer alan ‘Bilgi Toplumu Hizmetleri’ sekmesi aracılığıyla erişim sağlanan, ancak yönetimi MEGA VARLIK tarafından gerçekleştirilmeyen https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/13976 adresini ziyaretiniz halinde işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin veri sorumlusu MEGA VARLIK değildir. İlgili sekmeyi ziyaret etmeniz halinde kişisel verileriniz, sekmede düzenlenen veri politikası uyarınca, ilgili politikada belirtilen veri sorumlusu tarafından işlenir.

ÖNEMLİ NOT: 0(850) 450 5000 numarası üzerinden çağrı merkezimizi aramanız halinde, çağrı merkezi aracılığıyla otomatik yollarla kişisel verileriniz işlenecektir. Bu şekilde işlenecek olan kişisel verilerinize yönelik özel olarak oluşturulan aydınlatma metnine, çağrıya başlamadan önce robot vasıtasıyla dinleyerek ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

a. Şirket ’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, MEGA VARLIK’ın da arasında bulunduğu topluluk şirketlerine,

b. MEGA VARLIK internet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi amacıyla, anlaşmalı olduğumuz geliştirici firmalar ile,

c. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,

ç. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

d. Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK ’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. KVKK ’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.Veri Sahibi Başvuru Formu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla MEGA VARLIK sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

5. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mega Varlık Yönetim A.Ş.

Mersis No : [0613084078900017]

KEP Adresi : megavarlikyonetim@hs04.kep.tr

Adres : BEYLERBEYİ MAHALLESİ İSKELE CADDESİ NO:16-1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL 34676


Pdf biçiminde erişmek tıklayınız.


ÇEREZ POLİTİKASI

I. GENEL

Mega Varlık Yönetim A.Ş. (“MEGA VARLIK, biz” ya da “Şirket”) olarak www.megavarlik.com.tr adresinde yer alan internet sitemize (“İnternet Sitesi”), elektronik platformlarımıza ve diğer uygulamalarımıza ve size gönderdiğimiz elektronik posta iletilerine erişim sırasında kullandığınız bilgisayar, cep telefonu, tablet ve benzeri cihazlarınıza belirli verilerin kaydedilmesini ve toplanmasını sağlayan çerez veya piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri gibi teknolojiler kullanabiliriz. İşbu Çerez Politikası’nda (“ Politika”) MEGA VARLIK tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmıştır.

Çerezler aracılığı ile kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilir.

Çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri niteliğinde olması halinde Politika, İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin ekini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği ve bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’ni de okumanızı tavsiye ederiz.

II. ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, tarayıcılar içerisinde bilgisayarın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Ziyaret edilen internet sitesinin kullanılması esnasında ziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve sunulan hizmetleri geliştirmek, deneyimleri iyileştirmek için kullanılır. Bir internet sitesi içerisinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

III. ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler süre bakımından kullanım ömrüne göre, kullanım amacına göre veya ait oldukları alan adına göre kategorize edilebilmektedir.

1. Çerezler, süre bakımından kullanım ömrüne göre sınıflandırılmaları durumunda, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

a) Oturum çerezleri: Oturum çerezleri, İnternet Sitesinin veya Şirket’in diğer uygulama veya ortamlarının ziyaret edildiği her bir oturumda kullanılır ve Siteden veya uygulamadan çıkılmasıyla birlikte kendiliğinden silinirler. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

b) Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, önceden belirlenen sabit bir süre boyunca erişim sırasında kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar veya diğer cihazlara kaydedilir ve oturum veya uygulama kapandığında kendiliğinden silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır. Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

2. Çerezler, kullanım amacına göre sınıflandırılmaları durumunda, “zorunlu/teknik çerezler”, “analitik/performans çerezler”, “işlevsel/fonksiyonel çerezler” ve “hedefleme/reklam çerezleri” olmak üzere dörde ayrılmaktadır:

a) Zorunlu/Teknik çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır. Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

b) Analitik/Performans çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

c) İşlevsel/Fonksiyonel çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır. Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

ç) Hedefleme/Reklam çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır. Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

3. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise “ilişkili taraf çerezi” ve “üçüncü kişi çerezi” olmak üzere ikiye ayrılır:

a) İlişkili taraf çerezi: İlişkili taraf çerezleri, ziyaret edilen alan tarafından internet sitesine yerleştirilen ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezleri ifade eder.

b) Üçüncü kişi çerezi: Üçüncü kişi çerezleri, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezleri ifade eder. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

IV. ÇEREZLERİ REDDETME VE SİLME

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek, çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz ile mümkün olacaktır. Tarayıcınız çerezleri kontrol edebilmeniz adına, çerezleri kabul etme veya reddetme, ya da sadece belirli türdeki çerezleri kabul etmeye ilişkin seçenekler sunacaktır. Bunun yani sıra, herhangi web sitesi tarafınızdan giriş web sitesine giriş yapmış olduğunuz cihazınıza çerez depolanma talep edildiğinde, tarayıcı tarafından yine uyarılma seçeneğini tercih edebilirsiniz. Ek olarak, tercihlerinizi belirlemeden ya da değiştirmeden daha öncesinde tarayıcınıza kaydedilmiş olan çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir. Nitekim MEGA VARLIK olarak sizlere tercih edilen tarayıcıların çerezlere izin verme, engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşma imkânı sunmaktayız.

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda internet sitemiz veya hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmanızın mümkün olmayabileceğini belirtmek isteriz.

Google Chrome İncele
Internet Explorer İncele
Mozilla Firefox İncele
Microsoft Edge İncele
Opera İncele
Safari İncele

V. YETKİLİ HİZMET SAĞLAYICILAR

MEGA VARLIK olarak İnternet Sitesi, platformlarımız ve hizmetlerimizin yürütülmesi ve tanıtımı hususlarında tarafımızca yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Şirketimizin yetkilendirdiği bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına ve diğer cihazlarına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilir ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilir.

VI. MEGA VARLIK TARAFINDAN KULLANILAN ÇEREZLER

MEGA VARLIK tarafından İnternet Sitesi içerisinde yalnızca teknik/zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler:

Ø Bilgisayarınıza zarar vermez, virüs içermez.

Ø İnternet sitemizin denetim ve güvenliği için zorunludur.

Ø İnternet Sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi, doğru bir şekilde kullanılması için zorunludur.

Ø Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.

Aşağıdaki tabloda MEGA VARLIK tarafından kullanılan zorunlu/teknik çerezleri ve çerezin kullanım amacına ilişkin bilgiyi bulabilirsiniz.

ÇEREZİN ADI ÇEREZİN AMACI ÇEREZ TİPİ ÇEREZ SÜRESİ
ASP.NET_Sessionld İnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir ve internet sitesinin doğru şekilde çalışması için zorunludur. Zorunlu/Teknik Oturum süresi boyunca

VII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

İnternet sitemiz veya platformlarımız, üçüncü kişilere ait internet siteleri, ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait çerez ve gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerinMEGA VARLIK’tan bağımsız olduğu ve MEGA VARLIK’ın üçüncü kişilerin çerez ve gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait çerez ve gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak içinwww.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi için ‘ Bize Ulaşın’ sekmesini kullanabilirsiniz.


Pdf biçiminde erişmek tıklayınız.